Sh. Jai Ram Thakur
Hon'ble Chief Minister, HP
Sh. Govind Singh Thakur
Hon'ble Education Minister, HP
Dr. Suresh Kumar Soni
Hon'ble Chairman, HPBoSE
Sh. Akshey Sood
Secretary, HPBoSE